Innebörden av en överlåtelsebesiktning för fastighetsköparen

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Therese Jönsson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Överlåtelsebesiktningar är ett oberoende komplement eller vägledning till undersökningsplikten vid försäljning av fastigheter. Undersökningsplikten är en viktig del för köparen vid fastighetsförvärv och regleras i jordabalken. Examensarbetet på Anticimex ska ge inblick i hur överlåtelsebesiktningar går till och syftet med dem, samt undersöka förståelsen hos kunden och ge förslag på förbättringar. Inledningsvis beskrivs överlåtelsebesiktningen teoretiskt, hur den går till och senare beskrivs kortfattat juridiska delar kring överlåtelsebesiktningen som undersökningsplikt, upplysningsplikt, dolda fel och även friskrivningsklausul.

En studie genomfördes på intervjubasis. 10 frågor arbetades fram för att syfta till att ge bra svar på hur kunden upplevde besiktningen och vilken kunskap kunden har om överlåtelsebesiktningen. 50 stycken hushåll som köpt tjänsten överlåtelsebesiktning i samband med fastighetsköp under år 2005 fick en enkät hemskickat.

Resultatet av enkätundersökningen tyder på att kunden är tämligen medveten om vad denne förväntar sig av en överlåtelsebesiktning. Kunskapen är också stor gällande vad som ingår i en överlåtelsebesiktning och villkoren kring den.

Undersökningen resulterade i en del förbättringsförslag bland annat att det finns ett intresse för olika alternativ till överlåtelsebesiktning. Det framkom även behov av ett förtydligande vad undersökningsplikten enligt jordabalken innebär i villkoren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)