Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning - En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vård i livets slut är den sista delen inom palliativ vård. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor inom palliativ vård oftare drabbas av utbrändhet, det har också visats att de upplever brist på kunskap kring existentiella samtal. De upplever dock även positiva effekter av att vårda dessa patienter. Personcentrerad palliativ vård grundar sig i lyhördhet inför patienten som person, dennes behov och hur denne önskar att sista tiden i livet skall vara. Kirurgi gäller sjukdomar eller skador som kan behandlas genom operation. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning. Metod: Semistrukturerad kvalitativ intervju med bekvämlighetsurval. Intervjuer genomfördes med fyra sjuksköterskor och datan hanterades sedan med kvalitativ innehållsanalys genom transkribering, avidentifiering och kodning där meningsenheter , koder, subteman och teman togs fram. Resultat: Resultatet visade två teman, utmaningar inom vårdande av patienter i livets slut och vårdrelation i livets slut samt sju subteman, kunskapsmässiga och emotionella förutsättningar, otillräcklighet - etisk stress och tidsbrist och hög arbetsbelastning, bristande professionssamarbete och förbättringsområden samt anhörigas medverkan, samtal i livets slut och meningsfullhet. Slutsats: Att vårda patienter är komplext. Brister upplevdes i samspel mellan professioner och en känsla av otillräcklighet relaterat till tidsbrist och hög arbetsbelastning vilket leder till etisk stress. Intervjudeltagama uttryckte att det krävs mer kunskap och utbildning inom ämnet och tydligare rutiner för att öka upplevelsen av trygghet i rollen. Utöver bristerna är dock upplevelsen att det också är häftigt, värdefullt, lärorikt och givande att få vara en del av en människas sista tid i livet och att få försöka göra denna så fin som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)