Med kroppen i centrum – en kvalitativ studie om rytmikmetoden och dess tradition

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra rytmiklärare definierar och beskriver rytmikmetoden samt hur de förhåller sig till den rytmikutbildning de fått på Musikhögskolan i Malmö. Studien intresserar sig också för rytmikmetodens tradition och hur denna kan förstås med hjälp av informanternas beskrivningar. Insamlingen av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Litteraturkapitlet presenterar en historisk bakgrund till rytmikmetoden, definitioner av metoden och en beskrivning av rytmikens undervisningstradition. Resultatet visar att rytmiklärarna generellt har en samsyn på rytmikmetoden som en metod för att lära musik genom kropp och rörelse, men att utförligheten i deras beskrivningar skiljer sig. De flesta av informanterna förhåller sig starkt till sin utbildning, men även i detta finns skillnader beroende på hur omfattande utbildning de fått. Vidare visar studien att rytmikmetodens tradition går att förstå som en muntlig-praktisk tradition med stark anknytning till utbildningarna, där de undervisande lärarna har stor betydelse och där varje rytmiklärare sätter sin egen prägel på metoden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)