Eutanasi i Nederländerna-etiska aspekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Eutanasi innebär avslutande av en patients liv, där handlingen utförs av en läkare, efter en uttrycklig förfrågan från patienten. Eutanasi och dödshjälp har varit ett kontroversiellt ämne sedan antikens Grekland. År 2002 blev Nederländerna det första landet att legalisera eutanasi, dock var dödshjälp praxis redan innan eutanasilagen kom. Under senaste tiden har fler länder och stater följt i Nederländernas fotspår och legaliserat någon form av dödshjälp. Dock är Nederländerna unikt då det är ettav få länder som tillåter eutanasi och inte bara läkarassisterad suicid. Syfte: Att mot bakgrund av en lägesbeskrivning redogöra för och analysera de etiska argumenten för och emot eutanasi i Nederländerna. Metod: Studien är baserad på texttolkande, hermeneutisk metod. Litteraturen väljs utifrån relevans i relation till forskningsfrågorna. Den etiska analysen bygger på argumentationsanalys. Resultat: Eutanasikan hävdasskydda etiska värden, såsom autonomi, godhetsprincipen, värdighet och integritet. Det kan emellertid också ges argumentför att den brytermot dessa etiska värden och det finns en rädsla för attdet ska skapas en sluttande planet-effekt. Slutsats: Eutanasidebatten är mycket komplex och alla argument som används i debatten har en underliggande värdering som medförattäven sakliga argument innehåller nödvändiga subjektivaelement. Frånett individuellt perspektiv,utifrånpatienter som begär eutanasi, kan de starka argumenten för eutanasi, såsom autonomi, medkänsla/godhetoch värdighet, göra eutanasietiskt acceptabelt och leda till positiva konsekvenser för den patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)