Excel i redovisningsutbildningar : En studie om svenska lärosäten

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Det huvudsakliga målet med redovisning har alltid varit detsamma, att skapa och förse information till interna och externa beslutsfattare. Redovisningsyrket har förändrats i och med digitaliserings intåg. För en redovisningsekonom är det därför av hög relevans att följa med i de tekniska hjälpmedlens utveckling. Studier har visat att denmest efterfrågade kunskapen enredovisningsekonom kan besitta efter erfarenhet är Excel. Tidigare forskning har belyst att nyexaminerades Excelkunskaper inte motsvarar arbetsgivarnas krav. Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga vadsvenska lärosäten gör för att tillgodose arbetsgivarnas krav gällande digitalisering i allmänhet och Excel i synnerhet. För att syftet skulle uppnås undersöktes kursplaner för 72 redovisningskurser på 22 lärosäten. Sedan intervjuades 10 kursansvariga på 10 olika lärosäten med hjälp av intervjufrågor som var utformade via Technology Acceptance Model 2. I denna uppsats valdes kvalitativ metod med kvantitativt inslag. Resultatet visade att Excel nämns i 1 av 72 kursplaner men användes på 6 av 10 intervjuade lärosäten i utbildningen. Vidare visade resultatet att arbetsmarknadens krav, arbetsrelavans och utmatningskvalitet var de huvudsakliga variblerna till att lärosätena inkluderar Excel i utbildningen. Uppsatsen bidrar med kunskap om vad som kan vara avgörande för om lärosäten väljer att införa ett tekniskt hjälpmedel eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)