Vad betyder Girjas? - En analys av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt efter HDs avgörande i Girjasmålet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen avser att kritiskt granska den rättsliga regleringen av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt. Regleringen redovisas och problematiseras utifrån statens och samernas perspektiv på upplåtelsereglerna samt regleringens grundlagsenlighet utifrån egendomsskyddet och diskrimineringsförbudet. Utredningen visar på brister i skyddet för samernas rätt och ett mycket begränsat stöd för att staten skulle anses upplåta sina egna jakt- och fiskerättigheter genom rennäringslagen. Oklarheterna och problemen ställs sedan emot HDs avgörande i Girjasmålet i syfte att utreda var rättsläget numera står, vilka problem som har lösts och vilka problem som kvarstår för framtiden. Girjasmålet ställer upp fördelaktiga bevisregler för samerna och ändrar på det tidigare prejudikatet som sa att rennäringslagen uttömmande reglerar samernas rätt till jakt och fiske. Majoriteten menar att rennäringslagen upplåter statens jakt- och fiskerätt, till skillnad från de skiljaktiga, men samtliga anser att Girjas sameby har en ensamrätt till jakt- och fiske, inklusive upplåtelserätt, genom urminnes hävd. Förhållandet mellan avgörandet och rennäringslagen diskuteras i uppsatsens analys. Uppsatsens slutsats är att Girjasmålets avgörande orsakar problem för rennäringslagen utifrån både diskrimineringsförbudet och egendomsskyddet. Samebyar kommer nu behandlas olika trots deras jämförbara situation och regleringen för upplåtelser av jakt- och fiske kan utgöra expropriation. Sammantaget och med hänsyn till regleringens osäkra grunder föreligger mycket goda skäl för att utvärdera och omarbeta upplåtelsereglerna för jakt- och fiske.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)