Att knyta an eller bryta sig loss : Ungdomar och unga vuxna i psykodynamisk psykoterapi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Julia Edlund; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Flera rapporter visar att unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. De utvecklingspsykologiska processer som kännetecknar tonåren och de tidiga vuxenåren kan vara förenade med stora påfrestningar och därmed utgöra en risk för utvecklingen av psykisk ohälsa. Psykodynamisk psykoterapi med ungdomar och unga vuxna är en väletablerad behandlingsmetod för unga människor med psykiska problem, men trots detta är forskningsbasen begränsad. Syftet med föreliggande studie var att undersöka utfallet av psykodynamisk psykoterapi med 213 ungdomar och unga vuxna som bedrivits på Ericastiftelsen mellan åren 2004-2009. Deltagarnas funktionsnivå på CGAS- och GAF-skalorna samt självskattningar av symtom på SCL-90 jämfördes före och efter psykoterapi. Dataanalysen visade på signifikant förbättring av patienternas funktionsnivå och minskning av symtom vid psykoterapiavslut. Effektstorlekarna var lika stora eller större än tidigare redovisade forskningsfynd. Det stora antalet undersökningsdeltagare och likvärdiga jämförelsegrupper bedömdes öka resultatens generaliserbarhet. De huvudsakliga begränsningarna utgjordes av avsaknaden av en kontrollgrupp och en uppföljningsmätning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)