Prospekteringsbranschen : Värderings- och redovisningsproblematik

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Anna Göransdotter; Mattias Jedhamre; [2006]

Nyckelord: Ekonomi; Värdering; Redovisning;

Sammanfattning:

Aktier i prospekterings- och gruvbolag har under senare år ökat i omsättning. Att investera i prospekteringsbolag är ofta riskfyllt och investerarnas möjlighet att bilda sig en uppfattning om förtaget är värt att investera i består av den finansiella information som företaget ger ut. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka regler och rekommendationer som används i prospekteringsbolagen i fråga om utgifter förknippade med prospektering samt vilka faktorer som påverkar extern värdering av prospekteringsbolagen innan gruvverksamheten påbörjas.

Vår studie är en kvalitativ fallstudie av deskriptiv karaktär som tar sin utgångspunkt i prospekteringsbolaget Lappland Goldminers AB. I uppsatsen kommer vi att studera värderings- och redovisningsproblematiken i prospekteringsbranschen. Uppsatsen baseras på intervjuer med styrelseordförande och ekonomichef i Lappland Goldminers samt en kapitalförvaltare från Catella Kapitalförvaltning AB.

En övergripande presentation av prospektering och prospekteringstillstånd samt guldpris- och gruvindustrins utveckling presenteras i uppsatsen för att ge ökad förståelse var redovisnings- och värderingsproblematik kan uppstå i prospekteringsbolagen. En genomgång av de redovisningsregler som är tillämpbara för redovisning av prospekteringstillstånd samt teori angående företagsvärdering presenteras även som underlag till analysen. Empirin består av en kortare företagspresentation för att ge en bra bild om Lappland Goldminers AB. Vidare följer en sammanställning av våra möten med respondenterna och utförliga svar på intervjufrågorna.

Skälet till att vi valde att granska Lappland Goldminers AB var att de är i prospekteringsfasen men inom en snar framtid även kommer att bedriva gruvverksamhet. Företaget är noterat på Nya Marknaden vilket klassas som en inofficiell lista och därmed omfattas inte företaget av IFRS-regelverket.

I empiri kapitlet presenteras de sammanställda intervjuerna vilket sedan mynnar ut i analysen där vi även skildrar våra egna tankar. Det vi kom fram till var att prospekteringsbolag som är noterade på inofficiella marknadsplatser faller mellan redovisningsreglerna angående kostnaderna för prospektering. IFRS-regelverket är inte obligatoriskt för dessa företag och redovisningsrådets har inte några rekommendationer som reglerar redovisning av mineraltillgångar eller utvinning av dessa. I fråga om värdering av dessa företag kom vi fram till att det är mycket svårt att värdera ett prospekteringsbolag på grund av värderingsfaktorerna knutna till denna bransch. Företagets värde är starkt influerat av guldpriset, prospekteringens framtida utveckling och resultat samt intressenternas framtida förväntningar. Dessa faktorer är kända för att vara fluktuerande och osäkra vilket gör att det är svårt att göra en värdering baserade på ”korrekta” värden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)