"Sista chansen": hur mentaliseringsbaserad terapi har betydelse för fem personer med borderline personlighetsstörning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att belysa hur personer med borderline personlighetsstörning (BPS) som går i mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som öppenvårdsprogram upplever att behandlingen har betydelse för hantering av känslor, nära relationer och självbild. Datainsamling utfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem personer med diagnosen BPS som går i MBT. Materialet analyserades med hjälp av Interpretative Phenomenological Analysis som är grundad i hermeneutisk fenomenologi. Under analysen identifierades fem övergripande teman: Positiva förväntningar på MBT, Närmare kontakt med känslor, Komplicerade nära relationer, Tydligare självbild och Hoppfull eller hotande bild av framtiden. Resultaten visade att det föreligger skillnader avseende vad MBT ger deltagarna i form av färdigheter, kunskap och emotionellt stöd. Olika behandlingsmoment upplevdes hjälpsamma av olika deltagare: upplevelsen av gruppterapin och psykopedagogiska träningsgruppen varierade emedan samtliga uttryckte att individualterapin hjälper dem. Deltagare upplevde en ökad förmåga att förstå och stå ut med de egna känslorna samt minskad impulsivitet. Detta beskrevs bidra till lugnare relationer till andra och färre konflikter. Enligt flera deltagare har det varit betydelsefullt att förstå sig själv och bli tagen på allvar. Resultaten indikerar att explicit mentalisering stärkts och att deltagarnas självbild stabiliserats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)