En studie av kvalitetsbristkostnader hos Gyllensvaans Möbler AB

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete undersöker orsaker till och kostnader för interna kvalitetsbrister hos Gyllensvaans Möbler AB. Det är ett familjeföretag med 220 anställda som av folierade och kantlistade spånskivor tillverkar och levererar cirka 13 000 möbler per dag till IKEA. Företagsledningen har misstänkt att kvalitetsbristkostnaderna varit omfattande och ville ha kostnaderna och orsakerna undersökta närmare i ett examensarbete.

Arbetet började med en period i produktionen för att få en inblick i produktionsförloppet, företagets kvalitetspolicy, operatörernas arbete samt vilka olika slags kvalitetsbrister som uppkommer. Därefter teoristudier om kvalitetsbristkostnader och genomgång av företagets materialplaneringssystem. Intervjuer gjordes sedan med avdelningsledare, kvalitetssamordnare och produktionstekniker för att få reda på orsakerna till uppkomna kvalitetsbrister. Vid intervjuerna konstaterades sex vanligtvis förekommande kvalitetsbrister.

En fyra veckor lång empirisk studie genomfördes för att se felfrekvens och kostnader för felen. Operatörerna rapporterade under denna tid in samtliga fel och brister som uppkom inom produktionen. Bristerna som framgick vid intervjuerna utgjorde 64 % av samtliga fel, varav kantlistfel 26 %, folierepor 16 %, foliefel 13 %, borrfel 6 %, måttavvikelser 1 % och trasiga spånplattor 1 %.

Förbättringsarbetet har fokuserats på att hitta orsaker till och föreslå förbättringar till de största felområderna. Brister i kantlistningsprocessen beror mestadels på måttavvikelser i inkommande spånskivor. Måttavvikelserna kan minskas genom förbättrat underhåll av sågstationen innan kantlistningen. Folierepor orsakas huvudsakligen av spånrester mellan detaljer som staplats i högar eller av slitna rullbanor. Vissa folieleverantörer har haft kvalitetsproblem som gjort folien extra känslig. Folirepor minskas genom leverantörsbyte, bättre utsug efter borr- och sågstationer samt förebyggande underhåll av rullbanor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)