Att odla fram ny teknik : Web of Things och tillsammansodling i friska vindar

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Abstrakt   Nyckelord: Web of Things, Tillsammansodling, Ting, Entitet, Kultur   I undersökningen går vi igenom hur ting kan existera inom olika plan av vårt medvetande och även hur teknologin inom Web of Things (WoT') kan agera som en entitet inom ett fenomen såsom tillsammansodling. De metoder som valts för att undersöka fenomenet är Brainstorm, Att flytta gränser och De sex tänkarmössorna. Dessa tre metoder är våra huvudmetoder som ansågs vara bästa valen för ändamålet medan alternativa metoder som Kanban', funktionsanalys och ett agilt tänkande var för att kunna ge vår design det extra stöd som behövdes för att utvecklas. Metoderna för att kunna undersöka detta fenomen har utgjorts av olika delar från boken Design av informationsteknik av Jonas Löwgren och Erik Stolterman där vi utgått från att skapa en design med hjälp av de tre delarna vision, den operativa bilden och specifikationen (Löwgren & Stolterman, 2004). Dessa tre delar har använts i fem olika iterationer för att kunna använda metoderna i olika plan av designen. Resultatet påvisas genom att gå igenom designprocessens fem iterationer och med stöd från tidigare och aktuell forskning medan diskussionen presenteras genom att gå igenom de fyra hypoteser vi själva arbetade fram genom att undersöka tidigare och aktuella forskningstexter, de fyra hypoteser är som följer.   Hypotes ett: Fenomenet tillsammansodling i stadsmiljöer med kopplingar till Web of Things (WoT) skapar ett ting som består av både fysiska och psykiska relationer till de som befinner sig i det. Hypotes två: Tillsammansodlingar är till förmån för hållbarhet och sociala möten. Hypotes tre: WoT är inte bara ett fysiskt ting utan även psykiskt och kan beblanda sig med både människa och maskin på olika plan. Hypotes fyra: WoT som sociala medier kan få människan att vilja börja ta del av tillsammansodlingar i stadsmiljöer och påtrycka ändringar hos maskiner och hur människor arbetar tillsammans med dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)