Skills - Psykoedukation i grupp för ungdomar med ADHD

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Sandra Allard; [2017-05-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien undersökte om en psykoedukativgruppbehandling var genomförbar inom Barn- och Ungdomspsykiatri ochom den medförde symtomlättnad, ökad livskvalitet och minskadfunktionsnedsättning. Deltagare var ungdomar 15-18 år (n=16) medAttention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Deltagare och föräldrarfyllde i formulären ”Adult ADHD Self-Report Scale Adolescentversion” (ASRS-A/AP), ”Global Quality of Life Scale" (GQL) och ”ChildSheehan Disability Scale" (CSDS) före och efter behandlingen, ungdomarnagavs också en enkät efter behandlingen. Behandlingen bedömdesgenomförbar utifrån uppställda kriterier samt enkätsvar. Föräldrar skattadeungdomarnas fungerande och dess påverkan på familjelivet som förbättratmedan ungdomarna inte skattade någon funktionsförbättring. Ungdomarnasenkätsvar indikerade nytta och nöjdhet med behandlingen. Inga förändringaruppmättes avseende upplevda symtom eller livskvalitet. Studier med störreurval behövs för att säkrare värdera behandlingseffekter och för att kunnastudera specifika undergrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)