Patientsäkerhet och nattarbetande sjuksköterskor.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Johanna Torkkeli; Matilda Nylander; [2019-08-16]

Nyckelord: night shift; nurse; patient safety; powernap;

Sammanfattning: Bakgrund: Nattskiftsarbetande sjuksköterskor riskerar patientsäkerheten på grund av att trötthet och sömnbrist uppstår då den cirkadiska rytmen rubbas. Konsekvenser av rubbad cirkadisk rytm leder till sänkt prestationsförmåga hos nattarbetande sjuksköterskor. Trötthet, sömnbrist, koncentrationssvårigheter och nedsatt prestationsförmåga leder till att vårdskador inträffar och patientsäkerheten riskeras. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan tar en powernap under nattskiftet. Metod: En litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar eftersöktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Totalt tolv stycken artiklar nyttjades. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Röda Korsets granskningsmall, analyserades och jämfördes sedan för att delas upp i huvud- och subteman. Resultat: Det framkom att sjuksköterskor upplever trötthet och koncentrationssvårigheter under nattskiftsarbetet som leder till bristande prestationsförmåga som riskerar patientsäkerheten. Resultatet påvisar tydligt att en powernap har stor betydelse för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Prestationsförmågan ökar hos sjuksköterskor under de sista arbetstimmarna av nattskiftet då tröttheten egentligen är som mest påtaglig. Konklusion: Från litteraturöversikten framkommer det att en powernap under nattskiftsarbetet är gynnsamt för både patientsäkerheten och för sjuksköterskans egna säkerhet. Implementering av en powernap under nattskiftsarbetet är komplext eftersom acceptansen för detta är bristfällig bland verksamhetschefer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)