Utvärderingsmetod av transportalternativ till komplexa anläggningar : En fallstudie på Svensk Kärnbränslehantering AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: I vårt samhälle idag finns ett större energibehov än någonsin förr. För att förse detta energibehov har vi i Sverige en mängd olika sorters kraftverk. Alla sorters energikraftverk har sina nackdelar och fördelar. För just kärnkraftverk är en stor nackdel det radioaktiva avfallet som uppstår vid energiproduktion. I detta arbete har vi studerat en liten del av det stora projektet att förvara detta radioaktiva avfall, vilket bedrivs av företaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. Det slutförvar som kommer byggas har i uppgift att isolera det radioaktiva avfallet från miljö och samhälle.  En del av verksamheten i detta slutförvar är transport av bentonitmaterial, som är en typ av lermaterial. Bentonitens uppgift i detta fall är att försluta hål och tunnlar där det radioaktiva avfallet förvaras, 500 meter ner i berget. Vi har i denna studie tagit fram en utvärderingsmodell för att undersöka två transportalternativ för bentonit under jord, där vi främst studerat hur de skiljer sig i aspekt av: Energianvändning Start- och driftkostnad Tid De transportalternativ som studerats är transport med lastbil och transport med skip, som är en typ av gruvhiss. Slutsatsen vi kommit fram till är att lastbilstransport är det mer passande alternativet för den verksamhet SKB kommer att bedriva. Den övervägande styrkan av en skip är den höga hastighet den kan arbeta i, vilket i detta slutförvar inte är en nödvändig egenskap. Genom att i detalj studera den mängd material som ska flyttas samt de unika egenskaper båda transportalternativ besitter, har en jämförelse av olika aspekter kunnat utföras. Denna jämförelse har varit grund för de resultat och slutsatser vi kommit fram till. Resultatet vi presenterat kan användas som referensram för beslut gällande bentonittransporter då SKB’s slutförvar går i drift. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)