KOMMUNIKATION VID SPRÅKLIGA BARRIÄRER : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Naseeba Kareemi; Ava Pour Darvish; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land och det kan uppstå komplexa situationer då sjuksköterskor och patienter med språklig barriär möts. Bristande språkkunskaper och kulturella skillnader kan leda till försvårad kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. Tidigare forskning visar att patienter med utländsk bakgrund kan känna sig otrygga under sjukhusvistelsen på grund av bristande språkkunskaper och kulturella skillnader. Tolk används för att avhjälpa problemet med kommunikationen men även tolkanvändning har begränsningar. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikationen vid vårdandet av patienter med utländsk bakgrund. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Utifrån de valda vetenskapliga artiklarna framkom två teman och fyra subteman. Teman som förekommer är ” Utmaningar i kommunikation” och ” Möjligheter för kommunikation”. Subteman som framkommer är ”Hinder i språket”, ”tolk som barriär”, ”tolk som en bro” och ”egna strategier”. Slutsats: Språkliga barriärer skapade hinder för en effektiv kommunikation med patienter. Sjuksköterskor hade svårt att förstå patienter i olika vårdsituationer och erfor därför att korrekt bedömning av patienters vårdsituation var en utmaning. Formella och informella tolkar skapade både hinder och möjligheter för kommunikation. Sjuksköterskor använde även egna strategier såsom ickeverbal kommunikation för att underlätta kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)