Från produkt till tjänst : Musik och digital marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Bakgrund: Musikindustrins tillväxt under det senaste decenniet har varit starkt influerat av digitaliseringen över internet. Nedladdningen av musik, övergången från en konkret produkt till en immateriell tjänst och ständigt förändrade beteendemönster hos musikanvändare i den digitala miljön har resulterat i en hel del problematik för leverantörer och distributörer samt föranlett stora ekonomiska förluster. Men förändringarna har också gynnat och bidragit till nya affärsområden och möjligheter för musikindustrin. Internets genombrott och den snabba teknologiska utvecklingen har skapat en hårdare konkurrens inom branschen, och företagen måste därför hitta nya sätt att omfamna webben som en ny och kraftfull marknadskanal samt dra nytta av de möjligheter som det innebär för försäljning och distribution av digital musik.

Forskningsfrågor:

  1. Hur arbetar musikindustrin med digital marknadsföring och vilka digitala plattformar används för att marknadsföra sig på?
  2. Hur har den digitala reformen inom musikbranschen påverkat marknadsföringen för de olika aktörerna i branschen och hur arbetar de idag för att nå ut till konsumenterna?

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur den teknologiska utvecklingen har påverkat den digitala marknadsföringen i dagens musikindustri.

Metod: Studien är genomförd i kombination av en flerfaldig forskningsmetod där ett kvantitativt betraktelsesätt har använts för att styrka kvalitativa resultat och tvärtom. Den kvantitativa undersökningsmetoden resulterade i en webbaserad enkätundersökning på den sociala plattformen Facebook. Den kvalitativa undersökningsmetoden genomfördes med hjälp av fyra intervjuer med olika aktörer inom musikbranschen. Vi har även använt oss av datainsamling från sekundärdata tagen från litteratur, artiklar på internet samt webbsidor för att styrka empirin till uppsatsen.

Resultat och slutsats: Musiktjänsterna har kommit att bli musikindustrins räddning, de olika digitala plattformarna och sociala medier är numera företagens bästa marknadsföringsverktyg. Skivbolag och artisters intäkter har ökat och riskerna för illegal nedladdning har reducerats genom strategiska val av lansering och distribution av musik. Den digitala reformen har medfört att konsumenters och artisters makt har ökat samtidigt som skivbolagens ställning har minskat. De snabba och effektiva mätningsverktygen som sociala medier erbjuder har resulterat i att de olika aktörerna mera effektivt och snabbt kan läsa av marknaden och tillfredsställa konsumenternas behov samt stärka sin egen position inom branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)