Verksamhetsutveckling i en funktionell struktur : Hur kultur, struktur och ledarskap samverkar

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Under de senaste åren har energibranschen mött nya utmaningar som förändrat förutsättningarna, i en tidigare stabil verksamhet som kännetecknats av god tillväxt och kapitalintensitet. De nya utmaningarna inom branschen har lett till ett behov av att förändra sättet att organisera och leda verksamheterna. Många koncerner inom energibranschen har hierarkiska, funktionsstyrda strukturer som betraktas som mekaniska, reaktiva system med ett internt fokus. De nya förutsättningarna kräver hög flexibilitet, proaktiva system med ett externt fokus. Total Quality Management (TQM) har lanserats som framgångsrika koncept för att uppnå detta. Studier visar att en lyckad implementering av dessa koncept kräver en stark företagskultur, ett engagerat ledarskap och en struktur anpassad till TQM (Bergman och Klefsjö, 2012; Ljungberg och Larsson, 2012) Många organisationer i energibranschen står inför en genomgripande förändring av kultur, struktur och ledarskap. Genom att medvetandegöra och belysa dessa faktorer ökar möjligheterna att motverka oönskade kulturella effekter och därmed underlätta förändringen. Föreliggande studie har undersökt hur kultur, struktur och ledarskap samverkar genom att kartlägga dessa faktorer, i en organisation med en funktionell struktur. Studien har genomförts som en fallstudie där även en organisations styrkor respektive svagheter avseende kultur, struktur och ledarskap ur ett TQM-perspektiv har beskrivits. Resultatet visade att samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap kan beskrivas som en iterativ, interagerande process. Ledarskapet har förmåga att påverka värderingar, kultur och struktur, samtidigt som strukturen bär på värderingar och kultur som påverkar ledarskapet. Ledarskapet i fallstudien dominerades av värderingar, som stämmer överens med TQM, även kulturen dominerades av dessa värderingar, trots den funktionella strukturen. Men studien påvisade även att den funktionella strukturen hade en viss inverkan både på kultur och ledarskap. Resultatet visade också en brist på struktur anpassad till den rådande kulturen och ledarskapet i fallstudien, eftersom den funktionella strukturen visade sig vara dominerande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)