Lagerstyrning vid implementering av nya impregneringsprodukter vid ett sågverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta efterfrågan. Sågverket står för utmaningen att planera när order från tryckimpregneringens färdigvarulager ska ske till tryckimpregneringsanläggningen och till vilken kvantitet. Fördelen med lagerstyrning är att det ger en överblick av när produktion ska ske och till vilken kvantitet. Vidare uppstår svårigheter vid lagerstyrning till följd av efterfrågans säsongsvariation. Syftet med detta arbete är att uppnå en styrbarhet av tryckimpregneringens färdigvarulager genom att föreslå underlag för lagerstyrning som sågverket kan använda som grund för framtida lagerstyrning. Utifrån litteraturstudie, sekundärdata och datainsamling i form av intervju och observation analyserades vilka lagerstyrningsmetoder som var aktuella för de studerade problemet. Utifrån de valda lagerstyrningsmetoderna genomfördes beräkning för att sedan resultera i när order ska ske från tryckimpregneringens färdigvarulager och vilken kvantitet ordern skulle omfatta. Säsongen delades upp i tre olika faser för att underlätta lagerstyrningen. Fas 1, januari till mars, genomfördes med en lagerstyrning som syftade till att maximera lagervolymerna inför högsäsongen i Fas 2. Utifrån den kapacitetsanalys som genomförts i Fas 1 överskrids lager- och produktionskapaciteten. Därmed flyttas produktion i mars under Fas 1 till januari och februari i Fas 1 samt till april i Fas 2. I Fas 2, april till augusti, genomfördes lagerstyrningen med beställningspunktsystem som metod och ekonomisk orderkvantitet som partiformning. Kapacitetsanalysen resulterade i att del av produktion i juni flyttas till maj och del av produktion i augusti flyttas till juli och maj för att inte överskrida kapaciteten i tryckimpregneringstuben. Slutet av säsongen, Fas 3, augusti till november, planerades utifrån målet att ha tomt lager när säsongen är över för att minska risken att produkter blir inkuranta. MRP och Lot for Lot har därmed valts som lagerstyrning i Fas 3, där ingåendelager i Fas 3 utgörs av utgående lager i Fas 2. Lagerstyrning och genomförd justering för att kunna möta lager- och produktionskapaciteten medför en ojämn produktion med främst låga produktionsvolymer under april. För att jämna ut produktionen mellan månaderna och faserna har beställningskvantiteterna under januari till april summerats och fördelats lika mellan dessa månader. Utjämningen bidrar till ett mer balanserat produktionsflöde under januari till mars. Vidare leder utjämningen också till lägre lagervolymer i slutet av Fas 1 och utrymme att öka produktionen under dessa månader. Sågverket saknar i nuläget uppföljning av verksamheten vilket påverkat beräkningarna i detta examensarbete. Sågverket rekommenderas därmed att påbörja uppföljning för att möjliggöra hänsynstagande av prognosfel och faktiska servicenivåer. Vidare bör sågverket undersöka lagerränta och ordersärkostnaden när ytterligare kunskap om processerna har erhållits. Avslutningsvis rekommenderas sågverket att överväga implementering av produktionssystem för att underlätta produktionsplanering och orderläggning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)