Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. I Boverkets bok Gör plats för unga (2015) skriver Boverket att skol- och förskolgårdar är en utemiljö där barn tillbringar en stor del av dygnets timmar och att skolgårdar därför har en stor inverkan på barnens vardag. Som landskapsarkitekter är det viktigt att vi som yrkeskår förstår och kan gestalta skolgårdar som skapar möjligheter för olika sortens lek och som inspirerar barnen i sitt lekande. Syftet med arbetet var delvis att undersöka vad som kännetecknar en ändamålsenligt gestaltad skolgård. Ta reda på vad som dels främjar lågstadieelevers utveckling, dels den verksamhet som platsen är avsedd för och pröva hur detta kan integreras i gestaltningen av Strömsnäs skola och fritidshems skolgård. Bedömningen gjordes med utgångspunkt i en förstudie och platsundersökningar. Förstudien bestod av en litteraturundersökning samt styrdokument & nationella riktlinjer och referensobjekt. Platsundersökningarna bestod av inventeringar av och på skolgården, observationer, intervjuer med de personer som var involverade i byggnationen, de som arbetar på skolan samt elever. Genom dessa delar kunde information om användarnas användning och upplevelser om skolgården inhämtas, styrkor och brister uppvisas och kunskap om skolgårdar och barns lek erhållas. Bedömningen resulterade i en programskiss och program för Strömnäs skola och fritidshems nya skolgård där fokus låg på utformningen av skolgården som helhet, växtlighet, utveckling, väder och klimat. Som ett svar på bedömningen utvecklades att ett koncept kallat ”Titta upp, titta ner, titta in, titta ut”. Konceptet tillsammans med programskissen och programmet formade gestaltningsförslaget. Förslaget, en dynamisk grön skolgård med sandlådor, vattenlek, samlingsplatser och snöplan bör ses som ett förslag till hur Strömnäs skola och fritidshems skolgård kan se ut och användas. En inspirationskälla för de som varit involverade i byggnadsprocessen, studerande och yrkesverksamma landskapsarkitekter samt yrkesverksamma inom skolväsendet. Arbetet avslutas med en reflektion som behandlar avvägningar under arbetet, en utvärdering av mitt förslag, problematik och felkällor i arbetet och vidare studier. En reflektion om vad som väckte mitt intresse, vilka utmaningar detta arbete innebar för mig och hur mycket det förvånade mig att Strömnäs skola och fritidshem, en helt nybyggd skola byggdes som den gjorde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)