OPTIMERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: I rapporten undersöks om besparingar kan göras i projekteringsskedet av byggnadsverk. Undersökningen görs genom att sammanställa och analysera utnyttjandegraden av pelare i fyra stålhallar belägna i Örebroregionen. Syftet är att undersöka om besparingar går att göra och i sådant fall hur stora dessa är. Dimensioneringen har primärt genomförts i programmet Ramanalys, där varje pelare i de valda konstruktionerna har analyserats och dimensionerats enskilt. Laster som är beroende av ort, byggnadsutformning, placering med mera, har tagits fram med hjälp av Eurokod och tillhörande nationell bilaga, EKS. Laster på fackverk, installationer, tak- och väggkonstruktion har uppskattats då dessa dimensioneras av leverantörer. Uppskattningarna har gjorts med hjälp av leverantörernas snabbdimensioneringsprogram. Stommarna som har analyserats har varit av typen stålhallar. Optimeringen har begränsats till att gälla dessa stålhallars stompelare. Resultatet av denna undersökning visar att besparingar går att göra. I de fall som detta arbete har undersökt ligger de ekonomiska besparingarna på mellan 10-24%. Denna besparing ligger enbart på materialkostnadsdelen, vilket tydligt skall understrykas. Besparingen är alltså enbart på stålvikten och ingen hänsyn till övriga eventuellt uppkommande kostnader för transport, montering, extra nedlagd konstruktörstid osv. Genom att räkna för en högre utnyttjandegrad av ingående element kan man göra besparingar av material. I detta fall handlar det om stålvikt som kan reduceras genom att välja mer optimerade, dvs. slanka dimensioner. Utnyttjandegraderna i denna jämförelse hamnar då, på vissa element uppemot 98-99%. Slutsatsen av denna studie är att man kan räkna mer optimerat och på så sätt reducera materialvikter och sänka kostnaden där av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)