Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. Unga män beskriver sitt användande genom att följa ideal och normbilder och tar avstånd till vad som anses vara kvinnligt kodad användning. Resultatet visar att det finns ett flertal likheter mellan kvinnor och mäns användning av Instagram vilket befäster att användningen inte tycks vara olika bland könen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)