Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. Bitcoin är en digital valuta som alla människor i teorin skulle kunna få tillgång till, med en mobiltelefon med nätverksuppkoppling som enda krav. Därigenom skulle fler människor i utvecklingsländer ha tillgång till fungerande betalningsmöjligheter och inte utsättas för finansiellt utanförskap. Forskningsfråga: Vilka möjligheter samt risker finns avseende att införa Bitcoin som betalningsmedel i utvecklingsländer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera möjligheter samt risker avseende införandet av Bitcoin som betalningsmedel i utvecklingsländer. Metod: Genom en abduktiv ansats och en kvalitativ metodik har vi sammanfattat resonemang, argument och forskning kring Bitcoin. Material har samlats in genom tidigare forskning och semistrukturerade intervjuer. Referensram: Bitcoin och blockkedjetekniken presenteras men även Bitcoin som valuta och dess möjligheter och risker. Teorierna förtroendeteori och penningteori belyses också. Dessa utgör grundstenar och används som ett analysverktyg i uppsatsen. Empiri: Vårt empiriska undersökningsområde innefattar personer med kunskap om Bitcoin och dess underliggande teknik, blockkedjetekniken. Insamlandet av det empiriska materialet skedde genom sex semistrukturerade intervjuer. Analys och slutsatser: Bitcoin är den största digitala valutan i dagsläget och erbjuder stora möjligheter generellt. Det finns dock begränsningar, till exempel skalningsproblematik och deflation, som hade gjort det svårt för en implementering som valuta i utvecklingsländer. Däremot innehar blockkedjetekniken stor potential att förändra infrastrukturen för betalningar. Nyckelord: Betalningsmedel, Bitcoin, blockkedjetekniken, digital valuta, möjligheter, risker, utvecklingsländer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)