Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. Placeringen syftar till att ge skydd och stöd för utsatta barn och ungdomar när de frivilliga alternativen inte räcker till.                   Syfte: Syftet  med uppsatsen är att beskriva ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på SiS ungdomshem för att undersöka om det finns några genomgående teman och på det sättet få en djupare förståelse av tillvaron på SiS, genom att beakta bådas perspektiv. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar, 1. Vilka centrala teman går att urskilja i tillvaron på SiS utifrån ungdomars perspektiv. 2. Vilka centrala teman går att urskilja i tillvaron på SiS utifrån yrkesverksammas perspektiv. 3. Hur beskriver ungdomar och yrkesverksamma de teman som går att urskilja i tillvaron på SiS.   Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie där det empiriska material består av vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling. Uppsatsens analys baseras på Goffmans teori ”totala institutioner”, Goffmans teori om stigma och Antonovsky teori om KASAM och tidigare forskning.                     Resultat: Resultatet presenteras fyra genomgående teman, vilka är makt och kontroll, delaktighet, relationer och instabilitet i vården. Resultatet visar att ungdomar och yrkesverksamma beskriver att tillvaron på SiS består av makt och kontroll och det finns en brist på delaktighet hos de placerade ungdomarna. Vården består av instabilitet och avbrott. Resultatet visar att både de placerade ungdomarna och yrkesverksamma beskriver att relationen dem emellan är viktig och har stor betydelse för hur placeringen upplevs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)