”DE SÄGER ATT JAG HAR SCHIZOFRENI” En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Psykossjukdom kan medföra positiva symtom i form av exempelvis vanföreställningar och hallucinationer men även negativa symtom som känslomässig utslätning, viljelöshet och minskat målinriktat beteende. Nedsatt vilja och frånvaro av motivation är faktorer som försvårar vardagsaktiviteter såväl som behandlingsprocessen för personer med psykossjukdom. Tidigare psykologiska studier har visat att fokus på social funktion samt adekvat målsättning kan stärka patienters motivation till behandling. Dock saknas arbetsterapeutiska studier om motivation hos psykospatienter. För att bättre förstå relationen mellan motivation och aktivitet vid arbetsterapeutiska interventioner för personer med psykossjukdom behövs en beskrivning av arbetsterapeuternas upplevelser och erfarenheter i frågan. Syfte Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom inom öppenvårdspsykiatrin. Metod En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes. Fem arbetsterapeuter verksamma i Sverige och med minst ett års erfarenhet av arbete med psykospatienter inom öppenvårdspsykiatrin inkluderades. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat Arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom kunde beskrivas utifrån temat Arbetsterapeutisk behandling med hänsyn till patientens motivation. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Motivation – en viktig förutsättning för aktivitet, Lärdomar från motivationsarbetet samt Tillvägagångssätt i arbetet med patientens motivation. Huvudkategorierna bestod i sin tur av två, tre respektive fyra underkategorier. Slutsats Motivation är viktigt för arbetsterapeutisk behandling och för vardagsaktiviteter hos personer med psykossjukdom. Låg motivation hos patienter är förenat med en längre och mer utmanande behandlingsprocess. Motivationsarbetet är en komplex process och det finns många inre och yttre faktorer som positivt eller negativt kan påverka patienters motivation. I motivationsarbetet tar arbetsterapeuter stöd i teoretiska verktyg och kunskap, kollegor och den terapeutiska relationen samt utgår ifrån patienters egna mål och intressen. Resultatet kompletterar tidigare forskning om motivation hos personer med psykossjukdom med arbetsterapeuternas perspektiv, kunskap och erfarenheter i frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)