Det fygitala intåget : En kvalitativ studie om hur olika företag i klädbranschen kan implementera fygital i sitt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Examensarbete, Programmet för Inredning- och butikskommunikation, Ekonomihögskolan Kalmar, Linnéuniveristetet. 2FE77E. VT19. Det fygitala intåget av Emma Albertsson, Fanny Wallin och Mikaela Westerlund Bakgrund: Från att den svenska handeln började med vandrande knallar på landsbygden till att utvecklas mot att låta kunden plocka varorna själv, det här var starten för detaljhandelsbranschen. När utveckling tillkommit blev det en multikanal som sedan utvecklades till en omnikanal. Från omnikanal utvecklades fygital som är aktuell för denna studie. Där de fysiska kanalerna sammanflätas med de digitala kanalerna och blir till en kanal. Frågeställning & Syfte: Studiens frågeställning är: Hur arbetar konsultföretag respektive onlinebutik och fysisk butik i klädbranschen med fygital? Syftet med studien är att få en ökad förståelse i hur de olika företagen i klädbranschen använder sig av fygital. Detta för att bidra med kunskap om vad fygital står för, samt vilka likheter och skillnader som existerar mellan företagen. Metod: Studien innefattar en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt, genom en deduktiv ansats med induktiva inslag. Insamlingen av empiri har utförts genom semistrukturerade intervjuer med representanter från tre konsultföretag, en onlinebutik och en fysisk butik. Slutsats: Studiens resultat visar på att det fygitala inte går att förbise då digitaliseringen utvecklas konstant. Utvecklingen av digitalisering påverkar den fysiska butiken genom att butikerna kan bli mindre samtidigt som de kan erbjuda företagens hela sortiment. Därmed blir de digitala kanalerna inte en konkurrent till de fysiska kanalerna utan ett komplement till varandra då de fyller ut varandras brister. I framtiden kommer det omfatta en förändring och utveckling för att det fygitala ska samspela på bästa sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)