Naturen som resurs : En intervjustudie om cirkulär ekonomi i tre svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur tre svenska kommuners arbete med cirkulär ekonomi bedrivs och deras åsikter och perspektiv gällande cirkulär ekonomi. Studien undersöker vilka drivkrafter och hinder som finns gällande en implementering av cirkulär ekonomi. Vilka instanser i samhället som har ansvar och bör fokusera på cirkulära modeller synliggörs. Hur respondenterna ser på cirkulär ekonomi i förhållande till hållbar utveckling undersöks. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet visar att politik och ekonomi är betydande drivkrafter för implementeringen av cirkulär ekonomi på kommunal nivå och respondenterna uppfattar det linjära systemet som det största hindret för en implementering. Kommunerna anser att störst ansvar för att implementera cirkulära modeller bör ligga hos industrin och att cirkulär ekonomi kan vara ett verktyg för att bidra till en hållbar utveckling. Resultatet har analyserats i relation till teorier kring ekologisk modernisering och en tydlig ekologisk modernisering finns inom kommunerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)