Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa - framgångsfaktorer och svårigheter

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Svensk skola drabbas hårt av lärarbristen och ett av bidragande underliggande problemen är svårigheter kring att behålla nyutexaminerade lärare inom yrket. Forskning visar att den första tiden i yrket är ett känsligt skede och att det är av yttersta vikt att stötta den nyutexaminerade läraren i processen att gå från ny till mer etablerade lärare. Omfattande studier finns kring det glapp mellan teori och praktik som råder mellan lärarutbildning och yrkesliv samt kring socialiseringsprocessen för den nyblivna läraren. Ämnet idrott och hälsa är ett ämne med egna utmaningar, undervisning i och bedömning av motoriska förmågor innebär att läraren i idrott och hälsa har ett uppdrag som särskiljer sig till viss del från andra ämneslärare. För att bidra till att belysa framgångsfaktorer och svårigheter under processen i att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa i Sverige gjordes åtta semistrukturerade intervjuer kring upplevelsen av den första tiden inom yrket. Resultatet visade på att såväl framgångsfaktorer och svårigheter kan härledas till olika dimensioner av utveckling. De nyutexaminerade lärarna i idrott och hälsa beskrev en utveckling där det kollegiala stödet och mötet med eleverna lägger grunden till positiv utveckling medan avsaknad av introduktion, egna förväntningar på sig själv, bedömning, hög arbetsbelastning, en komplex lärarroll och andras förväntningar på ämnet utgör svårigheter. Endast en av respondenterna hade under sin första tid haft ett organiserat stöd genom ett introduktionsprogram med mentorskap. Resultatet kategoriserades och analyserades utifrån en utvecklingsmodell av Vonk där den nyblivne lärarens utveckling beskrivs i tre olika dimensioner; personlig utveckling, professionell utveckling och ekologisk utveckling.Nyckelord: beginner

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)