Sociala medier som marknadsföringsverktyg : En studie utifrån mikroföretags perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar de förväntningar mikroföretag inom turismbranschen har på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Mikroföretag har inte alltid samma marknadsföringsresurser eller förutsättningar som större företag har att marknadsföra sig. För mikroföretag kan sociala medier vara ett bra komplement för att visa sig då tekniken är relativt enkel men också lättillgänglig. Sociala medier kan hjälpa mikroföretag inom turismnäringen att öka sina möjligheter att nå till kunder på ett mer kostnadsfritt sätt. I denna studie valdes tre mikroföretag inom turismsektorn för att studera syftet. Representanterna från dessa företag intervjuades om deras användning, publicering och betydelse av sociala medier. En innehållsanalys har även gjorts där en analys av företagens sociala medier gjordes och en litteraturgenomgång för att se vilka marknadsföringsmöjligheter sociala medier kan ge för mikroföretag. Resultatet av studien visar att dessa tre mikroföretagen förstår att sociala medier är ett viktigt verktyg för dem när det gäller marknadsföring. Att deras förväntningar på användandet av sociala medier är att det är lättillgängligt, enkelt att använda och kostnadseffektivt på grund av att de har få resurser till att lägga på marknadsföring. Dock framförallt också att det är enkelt att nå ut till potentiella kunder än med traditionell marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)