"Mycket mer än en sport" : En antropologisk studie av kvinnors upplevelser av boxning, en mansdominerad idrott.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

Sammanfattning: Utifrån att boxning är en mansdominerad sport syftar denna studie till att utforska och undersöka kvinnors erfarenheter av att ta plats och hitta en gemenskap inom boxningen. Vilka faktorer som är bidragande till kvinnors val att fortsätta boxas och hur kvinnor anpassar sig till och påverkas av boxningen diskuteras med hjälp av uppsatsens insamlade empiri och antropologiska teorier. Studien ämnar utforska och tydliggöra sambandet, och diskutera komplexiteten, mellan genus och boxning. Genom deltagande observationer, enkätundersökningar och intervjuer med kvinnor som boxas undersöks kvinnornas egna upplevelser och erfarenheter kring boxning. Med detta utforskar studien hur inlärning sker av fysisk kunskap såväl som mental kunskap. Boxningen i sin roll som en uppfostrande institution visar sig återspegla samhällets normer genom att skapa och återskapa normer och regler på boxningsklubben. Samtidigt som studien håller fokus på genus och idrott så bidrar den främst till en fördjupning av boxning utifrån kvinnors perspektiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)