Finansfunktionens arbete och organisering utifrån ett valutaexponeringsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag kan hantera sin valutarisk- och exponering. Vi kommer att genomföra undersökningen genom att kartlägga ett fallföretags nuvarande situation, för att därefter försöka finna ett effektivt sätt för det att hantera densamma. Som metod för att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie genomförts. Denna har gett oss möjlighet att studera vårt problemområde ur flera dimensioner, att gå på djupet med desamma samt göra efterforskningar på ett grundligt sätt. Vidare har vi gjort en deskriptiv undersökning av det studerade med utgångspunkt dels i sekundärdata för att bredda och fördjupa våra kunskaper inom området, dels i primärdata för att komma närmare vårt undersökningsobjekt och på grund av att området kontinuerligt förändras. Som tillvägagångssätt för att dra våra slutsatser har vi använt oss av deduktion. Vi har observerat verkligheten samt analyserat, kommit till konklusioner och gjort förutsägelser av empirin utifrån den befintliga teorins implikationer och vår fallstudie. Uppsatsens teoretiska referensram omfattar en litteraturstudie av de internationella marknadssambanden, företagsrisker vid utlandsverksamhet, valutaexponeringens olika delar, valuta- exponeringsstrategier liksom intern- och extern hedging. Empirin bygger på en kombination av primär- och sekundärdata och har således sin utgångspunkt dels i personliga kontakter på Karlshamns i samband med intervjuer och observationer på plats, dels i publicerat material. Syftet med empiriinsamlingen är att kartlägga den bakomliggande problematiken till företagets nuvarande situation. De slutsatser som vi har dragit utifrån vår undersökning är : 'En tydlig medvetenhet om företagets risker och den totala valutaexponeringen bör föreligga för att dessa effektivt ska kunna hanteras. 'Valutastrategin bör anpassas efter företagets mål, risker och situation. 'En stark kontroll över finansfunktionen kan medföra större möjligheter för interna hedgingmetoder. 'En centralisering av finansfunktionen har både för- och nackdelar, företagets valutastrategi och storlek bör avgöra organisationsform.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)