Social loafing i kreativitetsprocesser : En studie om social loafing har någon påverkan på innovationsförmågan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Gara Blbas; Shirko Moradian; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien har som syfte att se om social loafing, som är ett socialpsykologiskt fenomen, kan påverka gruppers prestation och engagemang i innovativa kontexter. Innovationsprocesser sker oftast i grupp för att generera problemlösande idéer och nya potentiella innovationer. En kvantitativ metod med en experimentell forskningsdesign har varit studiens grund för att samla in data. Enkäter har även använts för att samla in data för studien. Med hjälp av insamlat datamaterial har studien kunnat analysera om det socialpsykologiska fenomenet har någon påverkan på prestation och engagemang i innovationsprocessens search-fas. Resultaten har visat att det finns signifikanta korrelationer mellan de grupper som testades för socialpsykologisk påverkan. Resultat från den, statistiska analysen har även visat signifikanta samband mellan engagemang och andra variabler i grupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)