Ett digitalt läromedel för barn med lässvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Den digitala tidsåldern förändrar samhället. Ny teknik ger möjligheter att framställa och organisera kunskap på nya sätt. Tekniken som finns i skolan i dag, kan även utnyttjas till att optimera lästräningen till elever med lässvårigheter. Denna avhandling undersöker hur ett digitalt läromedel för läsinlärning för barn med lässvårigheter kan designas och implementeras, och visar att detta är möjligt att genomföra. Ett digitalt läromedel av bra kvalitet måste utgå ifrån en vetenskapligt vedertagen läsinlärningsmetod. Denna avhandling utgår ifrån Gunnel Wendicks modell, som redan används av många specialpedagoger. Modellen används dock i sin ursprungsform, med papperslistor med ord, utan datorer, surfplattor eller liknande. Vi analyserar Wendick-modellen, och tillämpar den på ett kreativt sätt för att designa en digital motsvarighet till det ursprungliga arbetssättet. Vårt mål är att skapa ett digitalt läromedel som implementerar Wendick-modellen, och på så sätt göra det möjligt att modellen används på olika smarta enheter. Med detta hoppas vi kunna underlätta arbetet både för specialpedagoger och barn med lässvårigheter, samt göra rutinerna mer tilltalande och kreativa. I vår studie undersöker vi olika tekniska möjligheter för att implementera Wendick-modellen. Vi väljer att skapa en prototyp av en webbapplikation, med passande funktionalitet för både administratörer, specialpedagoger och elever. Prototypens funktionalitet kan delas upp i två delar, den administrativa delen och övningsdelen. Den administrativa delen omfattar användargränssnitt och funktionalitet för hantering av elever och andra relevanta uppgifter. Övningsdelen omfattar övningsvyer och deras funktionalitet. Övningarnas funktionalitet är tänkt för att träna den auditiva kanalen, den fonologiska avkodningen - med målet att läsa rätt, samt den ortografiska avkodningen - med målet att eleven ska automatisera sin avkodning, d.v.s. att uppfatta orden som en bild. I utvecklandet av det digitala läromedlet används beprövade principer inom mjukvaruteknik och beprövade implementationstekniker. Man sammanställer högnivåkrav, modellerar domänen och definierar passande användningsfall. För att implementera applikationen används Java EE plattform, Web speech API, Primefaces specifikationer, och annat. Vår prototyp är en bra början som inspirerar till vidare utveckling, med förhoppning om att en fullständig webapplikation ska skapas, som ska förändra arbetssättet i våra skolor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)