Säsongsvariationer i ett kustsamhälle. Fallstudie av Marstrand

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Med ökad konkurrens mellan destinationer ökar betydelsen av att erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud av varor och tjänster som attraherar besökare till destinationen. För att skapa en hållbar ekonomisk utveckling på en destination finns det idag ett intresse hos statliga intressenter såväl som i det privata näringslivet att försöka hantera säsongsvariationer. I ett kustsamhälle är det av särskilt stor betydelse eftersom dessa samhällen tenderar att locka med attribut såsom strand, sol och värme, vilket leder till att säsongen ofta koncentreras till sommaren. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur arbetet med säsongsvariationer sker i ett kustsamhälle utifrån ett producentperspektiv genom en fallstudie av Marstrand, där arbetet med strukturella förutsättningar, produktutveckling, marknadsdiversifiering samt samverkan i destinationsnätverk studeras. Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats. Det har genomförts tretton djupintervjuer och en e-postintervju med aktörer på regional, kommunal och lokal nivå. Samtliga respondenter är på något sätt involverade i arbetet med säsongsvariationer i Marstrand. Även dokumentstudier har använts i uppsatsen. Denna studie har funnit att säsongsvariationer i ett kustsamhälle uppstår till följd av faktorer såsom väder och avsaknaden av aktiviteter. För att hantera säsongsvariationerna arbetar olika aktörer med paketering av upplevelser och evenemang. Det finns ingen överensstämmande strategi för vilka målgrupper destination Marstrand ska rikta sig mot under andra säsonger än sommaren. Det har också framkommit att det föreligger en problematik i samarbetet mellan näringsliv och kommun, vilket gör att utvecklingen av destinationen stagnerar. Slutsatsen är att det krävs samverkan på olika nivåer för att utnyttja de resurser som finns för att kunna hantera säsongsvariationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)