“Om jag vågar det, då kan jag bli vad jag vill och det är lärare” : Ett samtal om motivation och alienation i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Den här studien syftar till att, genom samtal med lärare i grundskolan, undersöka motivation och alienation. Intresset för studieobjektet kommer från New public managements införande i offentlig verksamhet och utvecklingen som skett därefter. Studien består av åtta djupgående intervjuer som har fått ta karaktären av ett samtal. Intervjuerna utfördes enskilt och respondenterna bjöd på varierande historier med en likartad kärna. Dessa samtal är senare beskrivna med hjälp av teoribildning om alienation och motivation som har fått agera parallellt. Med hjälp av self-determination theory analyserades samtalen som visade att den inre motivationen hos respondenterna är beroende av att bygga relationer med eleverna för att uppnå känslan av autonomi och kompetens. Dessa relationer är avgörande för skoldagen och undervisningen. Samtalen delgav oss också moment som respondenterna upplevde förstörde tiden med eleverna. Många av dessa moment var av beslut som inte läraren själv hade gjort utan baserades på organisatoriska mål. Upplevelser som framkommer under samtalen har drag av främliggörande, meningslöshet och maktlöshet inför dessa beslut men även inför yrket, resultaten och styrdokument. Sammanfattningsvis är samtalen med lärarna givande för dig som vill arbeta med människor eftersom de delger en nyanserad bild av en tudelad och omtalad situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)