Utveckling av kontorsstolsmekanism till stolen Saga för Support Design AB

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Kristofer Löfvenberg; [2017]

Nyckelord: Kontorsstolsmekanism;

Sammanfattning: Rapporten avser ett examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads universitet och genomförs våren 2017. Uppdragsgivare för projektet är Support Design AB i Sunne. Arbetet handlar om att ta fram ett konceptförslag för funktionen som reglerar höjden på kontorsstolen Saga. Stolens gasfjäder bestämmer höjden på stolen och regleras idag med hjälp av en vajerinfästning. Vajerinfästningen medför att stolen endast kan demonteras av en kvalificerad montör och ger upphov till en osäker konstruktion. Projektets huvuduppgift är att kvalitetssäkra mekanismen och förenkla avlägsnande av gasfjäder. Projektet bygger på en designprocess som inleds med en förstudie. För att säkerställa en god grund till att utveckla ett hållbart konceptförslag undersöks befintliga lösningar på andra kontorsstolar. Förstudien behandlar även: undersökning av befintlig mekanism, kontorsstolsstandarder, hur man konstruerar mot en hållbar konstruktion och undersökning om hur en gasfjäder demonteras från en mekanism. Resultaten från förstudien används till en produktspecifikation. Ifrån den skapas olika koncept som leder fram till ett slutligt konceptval. Det slutliga konceptvalet är ett konceptförslag som ersätter stolsmekanismens vajerinfästning. Konceptförslaget presenteras med skisser, CAD-konstruktion och komponentlisa. Beräkningar, dimensionering och materialvalsegenskaper presenteras också.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)