Patienters upplevelse av vårdmiljön : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Vårdmiljön har beskrivits ända sedan Florence Nightingales dagar. Sjukhusens utformning har följt samhällets utveckling och medicinska framsteg. Forskning om vårdmiljön började på allvar på 1980-talet. Forskning bedrivs både om patienters upplevelse och på hur arkitektur och design kan påverka läkning och återhämtning. Detta kan förstärka möjligheten för sjuksköterskan att ge personcentrerad vård.  Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelse av vårdmiljön. Metod En allmän litteraturöversikt gjordes och analyserades med innehållsanalys. Elva vetenskapliga artiklar ingick i översikten. Sju artiklar var kvalitativa och två artiklar var kvantitativa. Två artiklar var av blandad metod. Resultat Två huvudteman framkom vid analysen av de elva artiklarna gällande patienters upplevelse av vårdmiljö. Dessa teman var: Upplevelse av den fysiska vårdmiljön och Upplevelse av samhörighet och gemenskap. Resultatet visar att den fysiska vårdmiljön och den psykosociala miljön har en stor inverkan på patienters upplevelse. Likaså påverkar det om patienten hamnar i enkelrum eller flerbäddsrum samt om integritet, autonomi och sekretess kan upprätthållas. Sammanfattning Patienters upplevelse av vårdmiljön påverkas av ett flertal faktorer som framkom i resultatet såsom den fysiska vårdmiljön, den psykosociala vårdmiljön samt hur väl integritet och autonomi kan bevaras. Upplevelsen påverkas även av patientens livsvärld och kulturella kontext. Detta gör att sjuksköterskan måste se patientens omvårdnadsbehov kopplat till vårdmiljön i ett helhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)