Skolan i Slätten

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Linnea Wetterström Engman; [2019]

Nyckelord: Mälarängen; grundskola;

Sammanfattning: Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. I skogspartiet ligger en liten tomt som ska inrymma en ny skola som samlar de olika områdena. Med ett rutnät och enkla geometriska former skapas såväl inre som yttre rum med olika karaktär och funktion. Långa och ljusa korridorer ger en tydlig rörelse i byggnaden med entréer från flera olika håll. En del av rutnätet är frikopplat ifrån skolbyggnaden och utgörs av sex gårdar. Dessa gårdar kännetecknas av olika naturelement, så som vatten, grönska och stenbeläggning. En inre atriumgård har en spegeldamm som reflekterar himlen och gör den närvarande även i skolans mitt. De resterande gårdarna har olika funktioner som kan nyttjas både i undervisningen och på rasterna. Utanför biblioteket finns exempelvis en bokgård och utanför träslöjden finns en stenbelagd snickargård. Skolans gestaltning utgår ifrån kvadraten, triangeln och cirkeln. Det är former som barn bekantar sig med tidigt i livet och som återkommer under hela skolgången. Idéen är att använda bekanta men ändå abstrakta former för att skapa förutsättningar i barns fortsatta förståelse men också möjlighet att med sin egna kreativitet utvecklas och driva sitt lärande framåt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)