Vad är matematik?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

Författare: Carina Strömbom; [2007]

Nyckelord: Matematik; Attityd; Uppfattning; Didaktik; Intresse; Grundskola;

Sammanfattning:

Undersökningen ger en inblick i hur elever på grundskolan upplever ämnet matematik, samt hur uppfattningar skiljer sig mellan elever, i årskurserna 3, 6 och 9. Studien ger även en summering av de faktorer som kan visa sig orsaka elevernas uppfattningar. Studien har visat att uppfattningarna i ämnet skiljer sig mellan årskurserna. Elever i årskurs 3 upplever ämnet som mer roligt och intressant än de äldre eleverna. Det ele¬verna i alla åldrar var ense om är att ämnet är viktigt. De äldre eleverna ifrågasätter dock om allt de lär sig i ämnet är viktigt? Som orsak till elevernas uppfattning, ses läraren som den viktigaste faktorn för att göra ämnet intressant och roligt. Studien visar att det finns starka kopplingar mellan eleven och elevens kompis när de har en negativ uppfattning av ämnet. Det är även en större andel elever som tror att deras kompis uppfattar ämnet som tråkigt, än det faktiskt är elever som uttrycker att de tycker att det är tråkigt. Det tyder på att det finns en förut¬fattad mening om att matematik ska vara tråkigt. Tidigare forskning och studiens resul¬tat visar att matematiklärarens främsta uppgift är att bryta den tradition av negativa känslor som finns för ämnet. Den enskilt viktigaste faktorn för att kunna göra det är lärarens egen uppfattning av ämnet, och att läraren måste förmedla en positiv uppfatt¬ning till eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)