Klassrummets digitalisering : Från att lägga ryggsäcken på skrivbordet till att lägga skrivbordet i ryggsäcken

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie behandlar digitaliseringens effekter i klassrummet. Studien har en geografisk hållning och syftet är att undersöka hur digitaliseringen av skolan har påverkat klassrummets geografi och vidare om det bidrar till en förändrad mental närvaro hos eleverna. För att ta reda på hur användningen av digitala verktyg ser ut har en enkätstudie och en intervjustudie genomförts i tre olika gymnasieklasser. Undersökningen visade att de flesta elever använder både dator och telefon under lektionstid. Genom att tolka elevernas beteende utifrån teorier om geografins digitalisering blir det tydligt att digitaliseringen har bidragit till en ny sorts geografi i klassrummet. Det fysiska klassrummet finns kvar men digitaliseringen erbjuder flera rumsliga dimensioner. De digitala verktygen bidrar till att skolarbetet blir mer flexibelt, men det påverkar även elevernas mentala närvaro och förmåga att fokusera. Det stora utbud av digitala rum som följer av användandet av digitala enheter utmanar elevernas upplevda närvaro i det fysiska klassrummet genom att de tar en stor del av elevernas uppmärksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)