Det flexibla klassrummet, ett hjälpmedel för pedagoger. : En förbättrad klassrumsmiljö som underlättar kommunikationen mellan pedagoger och studenter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete är en studie i hur man kan utforma ett flexibelt klassrum med fokus på att underlätta och förändra arbetssättet för pedagoger och inlärningsmiljön för studenter. Syftet är att förbättra klassrumsmiljön, detta för att skapa ett klassrum som är välkomnande och utformad för att förbättra kommunikationen mellan pedagoger och studenter. Arbetet har utgått från CFF (Centrum för flerspråkigheter), en mottagnings- och utbildningsenhet på Brinellskolan i Fagersta för personer mellan 16 och 65 år som har till syfte att lära sig svenska. CFF lokaler är i nuläget inte anpassat för den undervisning som bedrivs där. CFF har ett behov av att anpassa klassrummens fysiska element såsom förvaring, ljudabsorbenter, whiteboardtavla och projektor. Eftersom CFF inte använder sig av hemklassrum blir det viktigt att klassrummet är utformat efter skolans aktiviteter och användare. Studien har baserats på teorier kring undervisningsprocesser, form och funktion, ljud, färg, ljus och gestaltslagar. Metoder som har tillämpats är rumsanalys, intervjuer och utvärderingsintervjuer. Utifrån detta har ett gestaltningsförslag utformats. Målsättningen med gestaltningsförslaget har varit att skapa ett flexibelt, funktionellt, estetiskt och tilltalande klassrum som är anpassade efter klassrummets olika aktiviteter.

Denna studie är avsedd till att vara intressant för pedagoger, designers eller forskare inom design och pedagogik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)