Prioriterad Cykeltrafik i Malmö : Möllevångsstråket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Sammanfattning: Cyklandet i Malmö har ökat sista åren både relativt och i absoluta tal. Malmö är med sin plats i Öresundsregionen en stad med storstadsambitioner. Studier av litteratur och ute i fält avslöjar att det separerade systemet för cyklister, som Malmö håller fast vid, har vissa brister. Jämförelser med andra städer visar att cykelfält på gatorna fungerar bäst i stadskärnan, medan separerade cykelvägar är bäst i städers perifera delar. För att kunna profilera sig som storstad bör cykelfält finnas på större gator. Cyklister hanteras inom stadsplaneringen idag ofta som en enhetlig sammansättning människor med likartade behov. I själva verket är cyklisterna en mycket heterogen grupp med skilda preferenser. Att främja cykling för alla förutsätter därför en flexibel planering.Malmö har som vision att göra cyklister till en prioriterad grupp. Undersökningar visar att cyklister känner sig prioriterade om det finns anläggningar och alternativ för dem. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid planerandet av infrastruktur för cykling är identitet, läsbarhet, trafiksäkerhet samt hur cyklisterna kan prioriteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)