Bokföring i mikroföretag : I fokus på extern eller intern hantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Problemdiskussion:​ Företagen behöver summor, tid och personal för att upprätta bokföring. Enligt detta kan bokföring ha en direkt inverkan på företagets resurser och till följd på dess funktion, framgång och konkurrenskraft, samt andelen av företag som har brister i redovisningen är nästan 39 procent högre i den grupp som utför bokföringen själva. Fastän är beslut om outsourcing en avancerad process och kräver att beslutsfattaren genomför en tydlig analys av verksamheten för att avgöra vad som tillhör företagets kärnverksamhet och vad som kan vara föremål för outsourcing. Syfte:​ Syfte med denna studie är att undersöka hur mikroföretag upprättar sin bokföring i fokus på de faktorer som påverkar på beslutet att välja mellan extern eller intern hantering samt hur dessa faktorer och deras påverkan tolkas utifrån relaterad teori och referensram. Den här studien syftar även till att på något sätt vara vidare forskning av tidigare studier från några års sen, men den här gången i ett mer omfattande perspektiv för att undersöka forskningen över hela Sverige, samt för att uppfatta hur bokföringstyrningen och dess valfaktorer ser annorlunda ut jämfört med de tidigare forskningsresultat, då tidigare undersökningar tenderar att bryta isär på grund av nya lagar och regler, fler företags tillväxter, kunskapsökning, osv. Målgruppen för den här studien är främst övriga nystartade företag, särskilt mikroföretag, i Sverige, vilka genom att ta del av denna forskning kan de få vägledning till hur de ska resonera och hantera sin egen löpande bokföring. Metod:​ Population i den här undersökningen är alla mikroföretag i hela sverige. Metoden som kommer användas är enkätundersökning. 80 respondenter har valt som provstorlek samt urvalsmetoden skulle vara slumpmässigt. Undersökningen kommer genomföras främst via telefon, alternativt via E-post. Slutdiskussion:​ Utifrån resultaten kan vi se att 59% av företagen föredrar att ha intern bokföring medan 41% har valt extern bokföring. Kostnad är den viktigaste orsaken till att välja intern bokföring, Medan är trygghet faktoren den viktigaste till att outsourca bokföring, tvärtom de tidigare forskningar som kom fram till kunskap, dvs kompetens samt kontroll som de viktigaste parameterna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)