Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv : En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Arbetsterapi

Författare: Susanne Sandvik; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt om kunskapsläget kring detta område. Metod En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat till anknytning och anknytningsskador. Resultat Anknytningen mellan barnet och dess förälder kan utvidgas till att omfatta andra anknytningsrelationer som till exempel terapeut-klient och mellan individer i parrelationer. Beroende på om anknytningen är trygg eller otrygg leder detta till olika förhållningssätt hos individerna i de olika konstellationerna. Bird´s Nest Drawing – BND och Bird´s Nest Sculpture – BNS har visat sig vara användbara bildterapeutiska bedömningsredskap för att urskilja anknytning och anknytningsmönster hos olika klientgrupper tillsammans med familjeteckning, Person Picking an Apple from a Tree – PPAT, samt en gemensam teckningsuppgift. Då det gäller bildterapeutiska behandlingsmetoder som är inriktade på anknytning och anknytningsskador så visar inte forskningen på några tydliga exempel på praktisk tillämpning. Slutsats Uppsatsens resultat visar vikten av att bedöma anknytning och anknytningsmönster hos klienter innan den terapeutiska behandlingen påbörjas för att få en uppfattning och prognos om klientens förhållningssätt och fortsatta utvecklingsmöjligheter samt då det gäller det terapeutiska bemötandet för att på bästa möjliga sätt skapa en trygg allians. Hur det fortsatta behandlingsarbetet sedan ska genomföras för att möjliggöra läkning av anknytningsskador är dock oklart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)