Patientens upplevelse i samband med dialysbehandling : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund:Dialysbehandling är en livslång behandling och kräver att patienten följer upp behandlingsrytmen för att kunna uppnå högsta möjliga livskvalitet. Olika livsförändringar uppstår i samband med uppkomsten av njurinsufficiens och påbörjad dialysbehandling. Livet med dialys innebär ofta ett helt nytt liv för patienterna. Syfte: Att beskriva upplevelser av dialysbehandling hos vuxna patienter med njurinsufficiens. Metod:En litteraturöversikt har använts som metod för att besvara arbetets syfte. Tretton vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp av fem olika steg framtagna av Fribergs analysmetod.  Huvudresultat:patienterna upplevde brist på information, behov av egen kontroll, förlust av aktiviteter och sociala relationer. Ibland upplevde patienterna behandlingen som påfrestande och hade svårt att anpassa livet efter det. Rädsla upplevdes också av de flesta patienterna, men däremot kunde säkerhet och trygghet upplevas när patienterna fick sin behandling av vårdpersonal som hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet och när de hade familjen och vänner runt om sig. Slutsats:Patienterna hade både positiva och negativa upplevelser i samband med dialysbehandlingen. Vårdpersonalen och familjen spelade en viktig roll i patienterna liv och deras existens gjorde en inverkan i hur patienterna upplevde sin dialysbehandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)