Skapa trygghet genom kommunikationsverktyg i barnsjukvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Föräldrar och barn har lagstadgad rätt att få information när barnet är sjukt. De harofta ett stort behov av att få information och att bli kommunicerade, för att undersökningar avbarnet ska bli lyckade. Syftet Var att klargöra hur information och kommunikation, somriktar sig till föräldrar med barn som är patienter, bör utformas för att underlätta samspeletmellan föräldrar, barn och sjuksköterska. Metod Litteraturöversikt på 11 artiklar medkvalitativ, kvantitativ och mixad analysmetod. Litteratursökningar gjordes i databasernaCINAHL, PubMed, Scopus och PsycINFO. Resultat Det resultat som framkom kan delas in itre kategorier, att använda skriftlig information, att använda kommunikationsverktyg samt attmöta föräldrars behov genom kommunikation. Skriftlig information var något somefterfrågades bland föräldrar, den information som sjukvården idag uppgav att de gav äråldersanpassad, multimediabaserad kommunikation visade på nöjdare föräldrar. Dekommunikationsverktyg som presenterades i resultatet var storytelling och lekterapi.Storytelling visade inte på några signifikanta resultat om att minska ångesten hos föräldrar.Lekterapi visade däremot på att barnen blev lugnare och att både barn och föräldrar fickminskade ångestnivåer. Att möta föräldrars behov genom kommunikation visade på attvårdpersonalen skulle vara öppna för frågor, ha en personlig anpassning avkommunikationen, använda vissa typer av kommunikationsstrategier och ge föräldrarnaemotionellt stöd. Slutsatser Genom öppen kommunikation anpassad efter föräldrarna ochtydlig information minskar föräldrarnas och därigenom barnens otrygghet inför och underbesök inom sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)