Långvariga relationer mellan kund och fastighetsmäklare - ur ett kundperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: I denna studie undersöks varför fastighetsmäklarens kund väljer att återkomma till samma fastighetsmäklare vid fler än en bostadsförsäljning. Detta har studerats genom sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer, med kunder som valt att återkomma till samma fastighetsmäklare vid en andra bostadsaffär. Respondenterna har delats upp i två urvalsgrupper beroende av deras respektive förutsättningar. Intervjuerna har sedan analyserats och ställts mot varandra samt mot tidigare forskning. Resultaten från studien visar på tre avgörande faktorer för att en bostadssäljare ska återkomma till samma fastighetsmäklare. Dessa tre faktorer är tillit, kunskap och trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)