”Vem är du på Instagram?” En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Program: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningsonAntal Ord: 20 700 ordSidantal: 65 sidorSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur två olika generationer använder Instagramoch vad det kan ha för betydelse för deras identitet.Teori: Studiens referensram tar avstamp i Uses and Gratifications teorin och teorier omidentitet.Metod: En kvalitativ metod innehållande tio samtals-intervjuer.Material: Tio inspelade och transkriberade intervjuer. Fem intervjuer representeras avrespondenter från generation Z och fem från generation Y. Därtill innefattar studien tvåbilagor, en begreppslista och en intervjuguide.Resultat: Aktuell studie fastslår att det finns såväl likheter som skillnader när det kommertill hur personer i generation Z och Y använder Instagram. För generation Z handlar mycket om bekräftelse och att visa upp en viss image där kläder och stil är centrala delar.Därtill anser stora delar av generation Z att Instagram är en bra plattform för att träffa folkoch delge bilder på sig själva. Generation Y använder istället Instagram för att sökainspiration samt för att upprätthålla sociala kontakter. Att delge roliga och speciellahändelser står i fokus. Studien har konstaterat att det finns mönster som är mer framträdande och påtagliga beroende på generationstillhörighet. Det har dock funnitsavvikande mönster inom såväl generation Z som Y vilket befäster att hur personer påverkas och identifierar sig via Instagram är personligt. Motivering, involvering och aktivitet är avgörande delar i hur och på vilket sätt individer använder plattformen. Därtill anses individers livsstil vara avgörande för både hur Instgram används samt vilken betydelse plattformen har för personers identiteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)