Barns rätt att hävda sina rättigheter i Sverige - En argumentationsanalys om barnkonventionens klagomålsmekanism

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Abstrakt:Barnkonventionen var länge den enda av FN:s kärnkonventioner som inte hade någon klagomålsmekanism, men år 2014 trädde en sådan mekanism i kraft. Denna C-uppsats ämnar belysa diskursen kring barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, om en individuell klagorätt för barn. Detta görs med hjälp av metoden argumentationsanalys, genom fallet Sverige. I uppsat¬sen analyseras pro-argumenten i diskursen, om huruvida barn har rätt till en klagomålmekanism. Då bedöms även dessa pro-arguments rimlighet och hållbarhet. Teorierna som kopplas till metoden är: viljeteorin, intresseteorin, maktteorin, men detta görs även genom teoretiker såsom Freeman, Archard, Dworkin, Guggenheim, Hobbes och Locke. Dessa teorier har valts ut, för att de är de mest framträdande inom diskussionen om barns rättigheter. Flera av argu¬menten som trätt fram under bearbetningen av dokumenten, liknar varandra till stor del och stöttas av flertalet teorier och teoretiker. Detta resulterar i att argumentens hållbarhet och rim¬lighet stärks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)