Arbetsrelaterad stress på akutmottagningen – orsaker och konsekvenser för sjuksköterskans arbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Arbetsmiljön på akutmottagningar är komplex och präglas ofta av ett högt tempo.Patientklientelet är varierande vad gäller såväl ålder som sökorsak, arbetet påakutmottagningar ställer således stora krav på sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskorutsätts generellt för hög stress relaterat till sitt yrke, bara i Sverige rapporterade en femtedelav sjuksköterskekåren att de upplevde problem relaterat till stress år 2016. Inom kåren ärsjuksköterskor på akutmottagningar extra utsatta för stress relaterat till arbetssituationen.Syftet med denna litteraturöversikt ämnade att identifiera vilka arbetsmiljöfaktorer somorsakar arbetsrelaterad stress samt att beskriva vilka negativa konsekvenser arbetsrelateradstress får för sjuksköterskans arbete på akutmottagning. Metoden utgjordes av enlitteraturöversikt och vetenskapligt material för studiens resultat har sökts fram meddatabaserna PubMed och Cinahl. I resultatet inkluderades elva vetenskapliga artiklar av bådekvalitativt och kvantitativt slag. Efter granskning delades resultatet in i två huvudkategorier;organisatoriska faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress samt patientsäkerhet. Studiensresultat visade på att arbetsrelaterad stress till stor del grundar sig i organisatoriska faktorersåsom hög arbetsbelastning och underbemanning. Detta medförde flera negativakonsekvenser för sjuksköterskans arbete. Dessa konsekvenser kunde medföra att olikanegativa händelser inträffade i samband med till exempel läkemedelshantering, triagering ochkommunikation. I slutändan hade dessa negativa händelser också en ogynnsam påverkan påpatientsäkerheten. När patientsäkerheten hotades riskerade patienten erhålla vårdskador sominnebar onödigt vårdlidande. Slutsatsen för studien visade på att en god arbetsmiljö med goda organisatoriska förutsättningar gynnade både den enskilda sjuksköterskan i sin yrkesutövning samt patienter, och således även patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)