Vision som en process. Hur företag kan tänka kring att skapa, implementera och realisera företags visioner.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Cecilia Kjellberg; [2018]

Nyckelord: Vision; Företagsekonomi; Skapa; Implementera; Realisera;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att förklara hur företag kan tänka kring vision. Jag har genomfört en litteraturstudie om begreppet vision som visar på att det inte är helt klart vad en vision betyder och hur processen ser ut från idé till verklighet. Genom att sammanställa tidigare forskning om ämnet och undersöka varför företag lyckas eller misslyckas med sina visioner såg jag en koppling och ett sätt att arbeta med visioner som jag kallade SIR-processen. Denna process bygger på tre faser hur visioner kan skapas, implementeras och realiserad i företag. För att se hur processen kan hjälpa företag att arbeta mot visioner, använde jag SIR-processen i en kvalitativ fallstudie och utförde intervjuer på anställda på olika nivåer inom ett och samma företag. I intervjuerna framkom det att det saknas kunskap om vision som begreppet och att de anställda uppfattar att företagets visioner riktar sig till olika målgrupper. Resultatet visar att det finns en skillnad i hur företaget arbetar med olika visioner inom ett och samma företag. Det framkom även att arbeta mot visioner är en process i flera steg som kan bidra till att uppnå gemensamma mål och en gemensam riktning att röra sig mot. Med hjälp av SIR-processen kan företag med eller utan en befintlig vision få vägledning om hur visioner kan skapas, implementeras och realiseras. Nyckelord: Vision, Företagsekonomi, Skapa, Implementera, Realisera

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)